جشنواره ملی خوشنویسی حافظ قرآن
هنرمند:   مجتبی شریفی استان:  اصفهان
هنرمند:   مصطفی عابدینی استان:  قزوین
هنرمند:   عباس سلطان آبادی استان: 
هنرمند:   نیما الیکایی استان:  مازندران
هنرمند:   یادگار خیام استان:  کردستان
هنرمند:   علی انصاری استان:  کهکیلویه